fbpx
Skip to content Skip to footer

Kapara je ugovoreni novčani iznos kojim kupac garantuje da će u dogovorenom periodu pristupiti kupovini nekretnine, a prodavac da će upravo njemu prodati nekretninu po unaprijed ugovorenim uslovima. Kapara služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promjena u procesu kupoprodaje. Ako kupac odustane od kupovine prodavac zadrzava kaparu, a ako prodavac odustane od prodaje tada kupcu vraća duplu kaparu.

Vlasnička dokumentacija je dokumenat kojim vlasnik nekretnine pokazuje svoja prava nad nekretniniom. Vlasnička dokumentacija je: Izvod iz KPU, kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, rješenje o nasljeđivanju…

Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana (posrednika i nalogodavca/prodavca).
Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, mora da sadrži identifikacione podatke o posredniku i nalogodavcu, te vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su iste ugovorene.

Potrebno je da popunite formu ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati i uputiti u sve korake saradnje, počevši od zaključenja ugovora o posredovanju pa sve do realizacije pravnog posla.

Popunite formu ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati


  Ugovori koje Agencija zaključuje sa svojim klijentima su tipski (unaprijed predefinisani) i nije moguće menjati ih prema željama pojedinog klijenta.
  S druge strane, naši agenti su uvijek tu kako bi Vam pojasnili svaku odredbu ugovora koja vam nije jasna. Takođe smo spremni da čujemo sve Vaše prijedloge i kritike i ukoliko ocijenimo da možemo unaprijediti naše usluge, velika je mogućnost da svoje tipske ugovore u budućnosti izmijenimo u skladu sa njima. Upravo na taj način, slušajući savjete svojih kllijenata, nastali su i ugovori koje trenutno koristimo.

  Obaviještenje koje čujete kada pozovete naš pozivni centar, da razgovor može biti snimljen, rezultat je našeg poslovnog opredjeljenja da poslujemo transparentno i da pred korisnicima naših usluga nemamo tajni.
  Agencija AKTIDO snima razgovore sa korisnicima usluga Agencije isključivo s jednim ciljem, a to je unapređenje kvalitete usluga. Nama u AKTIDO-u je jako bitno da sagledamo gdje smo pogriješili i gdje smo mogli da budemo bolji, kako bismo to u budućnosti ispravili i time upravo Vas učinili zadovoljnijim korisnikom naših usluga.
  Osim toga, u snimljenim telefonskim razgovorima, ukoliko sa nama imate zaključen ugovor o posredovanju, možete nam dati razna dodatna ovlaštenja, u skladu sa odredbama ugovora o posredovanju.

  Nekretnine koje nisu upisane u zemljišne knjige takođe mogu biti predmetom prometa i moguće je prodati ih. Međutim, ove nekretnine se u praksi mnogo teže i mnogo jeftinije prodaju obzirom da je kod njih komplikovanije prenijeti prava vlasništva na novog vlasnika.
  Naša Agencija prije zaključenja svakog ugovora o posredovanju vrši analizu vlasničke dokumentacije i tom prilikom klijenta obavijesti o stanju vlasničke dokumentacije. Ukoliko se utvrdi da je ta dokumentacija u takvom stanju da kupac ne bi mogao na osnovu iste da se uknjiži kao vlasnik, ili da bi mu to izazvalo velike poteškoće pri upisu svojih prava, Agencija neće posredovati u prodaji takve nekretnine.

  Notarska naknada određuje se prema vrijednosti pravnog posla, odnosno u konkretnom slučaju naknada zavisi od kupoprodajne cijene nekretnine, a u skladu sa „Notarskom tarifom“ koju određuje Notarska Komora. Visinu troškova notar obračunava u svakom pojedinačnom slučaju. Iz tog razloga najpouzdaniji način da utvrdite koliko će iznositi notarska usluga jeste da tu informaciju zatražite upravo od Notara koji će istu vršiti.

  Nakon što ste prodavcu nekretnine isplatili kupoprodajnu cijenu, ostalo je da učinite još nekoliko koraka.
  Da bi stan postao Vaš, potrebno je da u zemljišnim knjigama izvršite promjenu vlasnika. To se čini podnošenjem zahteva za izmjenu u zamljišnim knjigama, zajedno sa pratećom dokumentacijom.
  Jedan od preduslova za promjenu u zemljišnim knjigama je i plaćanje poreza na promet nepokretnosti.
  Za sve ove poslove preporučujemo angažovanje Agencije ili advokata, budući da se radi o radnjama koje će najlakše i najefikasnije sprovesti lice koje je stručno za njihovo obavljanje.

  Clausula intabulandi predstavlja odredbu ugovora o prodaji nepokretnosti po osnovu koje se kupac upisuje u zemljišne knjige kao njen novi vlasnik. Ova odredba predstavlja odobrenje prethodnog vlasnika Vama, kao novom vlasniku, da uknjižite sebe kao novog vlasnika nekretnine u zemljišnim knjigama.
  Često se ovo odobrenje daje i pod određenim uslovima, koji se prije svega tiču potvrde o isplaćenoj cjelokupnoj cijeni za kupljenu nekretninu.

  Kada ste kupili stan, bez obzira da li ste se uknjižili kao novi vlasnik ili niste, računi za režije (utrošenu električnu energiju, telekom i kablovske usluge, komunalije….) neće automatski preći na Vaše ime, već će i dalje glasiti na prethodnog vlasnika.
  Stoga, potrebno je da se, nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, sa prepisom istog, uputite u najbližu ispostavu nadležnih službi i podnesete molbu za promjenu imena korisnika usluga.

  Da, moguće je da neko drugo lice ovlastite da u Vaše ime i za Vaš račun zaključi ugovor o posredovanju, kao i ugovor o kupoprodaji nekretnine.
  Ovo ovlaštenje morate dati kod notara pri čemu ćete precizno definisati kada i pod kojim uslovima drugo lice može poduzimati radnje u Vaše ime kao što su radnje vezane za posredovanje, pokazivanje nekretnine potencijalnim kupcima, pregovaranje sa njima o uslovima kupoprodaje, prijem kapare, potpisivanje kupoprodajnog ugovora i slično…


  Popunite formu ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati


   Mi u AKTIDO-u želimo osigurati maksimalan nivo sigurnosti i pouzdanosti našim klijentima. Kada Vas odvedemo u nekretninu koji ste pronašli na našem portalu i izrazili želju da je pogledate, dužni smo da vlasniku te nekretnine damo informaciju ko je osoba koju smo mu doveli na vrata.
   Vjerujemo da se ni vi ne biste osećali prijatno da Vam u stan dolaze i detaljno ga razgledaju nepoznati ljudi o kojima ne znate ništa.
   Budući da Vi kao kupac nekretnine ne zaključujete nikakav ugovor sa Agencijom i ne naplaćujemo Vam naše usluge, jedini način da znamo ko ste je da nam se legitimišete.

   Ovako nešto je nemoguće. Naime, potrebno je razlikovati oglašavanje nekretnine od usluge posredovanja. Kada nalogodavcu pružamo uslugu posredovanja, naš zadatak je da pronađemo potencijalnog kupca prema njegovom nalogu i željama i dovedemo ga u vezu s njim.
   Dakle, radi se o kompleksnoj usluzi koja obuhvata čitav niz radnji koje je potrebno preduzeti prije nego dođe do sklapanja pravnog posla (kupoprodajnog ugovora).